نکات شیمی (سلام صادقیه هشتم)

این وبلاگ دوم من می باشد (وبلاگ اصلیnasri80.blog.ir)

نکات شیمی (سلام صادقیه هشتم)

این وبلاگ دوم من می باشد (وبلاگ اصلیnasri80.blog.ir)

۷ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

اسید و باز

اندازه گیری قدرت اسید یا باز با یک محور انجام می شود 
 
 یک محور که به 14 قسمت تقسیم شده
 
 
یک تا شش اسید /هشت تا چهارده باز/هفت خنثی

طبقه بندی مواد

طبقه بندی مواد   

 

                                                    فلز       

                                       عنصر   

                    خالص                        نافلز    

 انواع مواد                          ترکیب       

                     

                                    همگن

                   ناخالص     

                                   ناهمگن

جداسازی اجزای مخلوط

جداسازی:سرریزکردن-تبلور-ضاف کردن (الک کردن)-سانتریفیوژ-تقطیر-قیف جداکننده
  

  صاف کردن برای جداسازی سنگ های درشت خاک به وسیله الک(در ساختمان سازی)(جداسازی بر اساس تفاوت اندازه ی ذرات مخلوط
 
سانتریفیوژ برای جداسازی ذرات چربی معلق در شیر(جداسازی براساس تفاوت چگالی دو ماده)

انحلال پذیری

تشخیص حلال از حل شونده

 در محلول ها در بیشتر مواقع جزیی که مقدارش بیشتر است حلال است . 

 انحلال پذیری

 بیشترین مقدار از ماده ی حل شونده که در دمای مشخص و حجم مشخصی از حلال حل شود را انحلال پذیری می نامند  

 

برای مثال در100گرم اب در دمای 20 درجه حدود38گرم نمک را می توان حل کرد.

 

پس از ان اگر نمکی را به محلول بیفزایید در ته لیوان   ته نشین می شود در چنین حالتی که نمک دیگر حل نشده و مقداری از ان ته نشین شود محلول را سیر شده می نامیم .

 

 انحال پذیری چند ماده در100گرم اب 20درجه

1-نمک38گرم     2-کربن دی اکسید 0.169گرم


3-شکر205 گرم  4-اکسیژن 0.0044گرم

 

 

 

سوسپانسیون و امولسیون

مخلوطی ناهمگن که در ان ذرات یک جامد به صورت معلق در مایع (اب) پراکنده اند

 

 دوغ /ابلیمو/شربت معده/شربت خاکشیر/مثال هایی از سوسپانسیون هستند

 

تصویر خاکشیر نوشیدنی فصل گرما + عکس از ویژگی های مهم سوسپانسیون این است که با گذشت زمان ذرات ان ته نشین می شود

کاتالیزگر

کاتالیزگر ماده ای است که در بیشتر واکنش ها سرعت واکنش ها را افزایش می دهند ولی در پایان واکنش دست نخورده باقی می ماند

سوختن

سوختن

 

               برای سوختن به ماده سوختنی و اکسیژن و گرما نیاز هست که این سه عنصر را مثلث اتش می نامند و ما می توانیم با حذف هر یک از این ضلع ها اتش را خاموش کنیم

 

 

مثال چوب+گاز اکسیژن+گرما=گرماونور +گاز کربن دی اکسید+خاکستر +بخار اب

 

 در این تغییر شیمیای گازاکسیژن و چوب که دچار تغییر شیمیایی می شوند واکنش دهنده نامیده می شوند